Actueel

Personenbelasting: forfaitaire beroepskosten loontrekkenden

Bij het berekenen van de verschuldigde personenbelasting genieten loontrekkenden die geen gebruik maken van de mogelijkheid om hun beroepskosten te bewijzen automatisch van een forfaitaire beroepskost. Deze kost wordt van het beroepsinkomen afgetrokken om de belastbare basis te berekenen.

Liquidatiereserve bij vennootschappen

Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatieboni van 10 % naar 25 %, en de daaraan gekoppelde mogelijkheid om de bestaande reserves te incorporeren in kapitaal tegen betaling van 10 % roerende voorheffing.

Vanaf het aanslagjaar 2015 krijgen kleine vennootschappen in de zin van art 15 W.Venn de mogelijkheid om een nieuw soort reserve aan te leggen, met name de liquidatiereserve.

VAA personenwagen: referentie CO2 uitstoot 2015

In het Belgisch Staatsblad van 22/12/2014 werden de referentievoeten voor de CO 2 uitstoot gepubliceerd. Deze referentievoeten zijn van belang op het voordeel alle aard voor bedrijfswagens te berekenen.

BTW: intracommunautaire diensten - Mini One Stop Shop (MOSS)

Vanaf 01/01/2015 veranderen een aantal zaken voor wie elektronische diensten aanbied. De BTW zal dan in alle gevallen verschuldigd zijn in de lidstaat waar de afnemer van de dienst gevestigd is (= nieuwe plaatsbepaling van de dienst).

De nieuwe plaatsbepaling is van toepassing op navolgende diensten:

Incorporeren van belaste reserves aan 10 % roerende voorheffing

Vanaf 01/10/2014 stijgt de roerende voorheffing bij de vereffening van een vennootschap van 10 % naar 25 %. Om hierop te anticiperen wordt aan bestaande vennootschappen de mogelijkheid geboden om de belaste reserves die bestaan op 31/03/2013 te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan een tarief van 10 %.

Indien u wenst gebruik te maken van deze overgangsmaatregel moet u een aantal voorwaarden respecteren:

Roerende voorheffing terug aan 15 % of 20 %

Reeds in een voorgaand artikel werd de vermindering van de roerende voorheffing van 25 % naar 15 % of 20 % besproken. Bij de opmaak van het vorige artikel was het nog wachten op de definitieve teksten. Ingevolge de genomen begrotingsmaatregelen, zijn de definitieve teksten beschikbaar.

Het verlaagd tarief van 15 % of 20 %roerende voorheffing is van toepassing op de dividenden uitgekeerd door een vennootschap indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

BTW plicht voor advocaten

Eén van de nieuwe maatregelen in de laatste begrotingsronde is het onderwerpen van de advocaten aan de BTW plicht.

Vanaf 01/01/2014 worden de erelonen van advocaten onderworpen aan een BTW tarief van 21%. Daartegenover staat dat advocaten recht op aftrek verkrijgen van de BTW die zij betaalden bij hun aankopen. Dit betekent dat de werkingskosten voor advocaten goedkoper worden.

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2013

Vanaf 01/07/2013 werd de kilometervergoeding geïndexeerd naar 0,3461 EUR per kilometer. Van deze vergoeding mag u gebruik maken wanneer u met uw persoonlijk voertuig beroepsverplaatsingen verricht. De vergoeding die u krijgt toegekend wordt aanzien als een kost eigen aan de werkgever. Dit betekent dus niet belastbaar in hoofde van de ontvanger, en aftrekbaar in hoofde van degene die de vergoeding uitbetaald.

Begrotingsmaatregelen 2013: roerende voorheffing

Een positief lichtpunt binnen de begrotingsmaatregelen heeft betrekking op de vermindering van de roerende voorheffing op dividenden van 25 % naar 15%. De vermindering van de roerende voorheffing heeft wel enkel betrekking op:

Begrotingsmaatregelen 2013: de liquidatiebonus

Eén van de nieuwe begrotingsmaatregelen heeft betrekking op de stijging van de liquidatiebonus van 10 % naar 25% bij de vereffening van een vennootschap. Deze maatregel zou ingaan op 01/10/2014.

Aan bestaande bedrijven zou de mogelijkheid gegeven worden om de bestaande reserves om te zetten in fiscaal gestort kapitaal tegen een tarief van 10%. Ook dit zou moeten gebeuren voor 01/10/2014.

Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact

register login