Incorporeren van belaste reserves aan 10 % roerende voorheffing

Vanaf 01/10/2014 stijgt de roerende voorheffing bij de vereffening van een vennootschap van 10 % naar 25 %. Om hierop te anticiperen wordt aan bestaande vennootschappen de mogelijkheid geboden om de belaste reserves die bestaan op 31/03/2013 te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan een tarief van 10 %.

Indien u wenst gebruik te maken van deze overgangsmaatregel moet u een aantal voorwaarden respecteren:

 • Enkel de belaste reserves die bestaan op 31/03/2013 komen in aanmerking.
 • Onmiddellijke opneming in het kapitaal van minstens het verkregen dividend (netto bedrag).
 • De dividenduitkering en kapitaalverhoging kan ten vroegste plaatsvinden vanaf 01/07/2013 en het dividend moet onmiddellijk in kapitaal opgenomen zijn tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit voor 01/10/2014.

De eerste voorwaarde houdt dus in dat enkel de belaste reserves in aanmerking komen die werden goedgekeurd door een algemene vergadering ten laatste op 31/03/2013. Voert u dus een boekhouding per kalenderjaar en werd uw algemene vergadering over het boekjaar 31/12/2012 gehouden na 31/03/2013, dan komen enkel de belaste reserves in aanmerking die bestonden op 31/12/2011.

De tweede voorwaarde houdt in dat de toegekende dividenden onmiddellijk (op het moment van toekenning of betaalbaarstelling van het dividend) moeten opgenomen worden in het kapitaal. Maar wat indien de vennootschap de liquide middelen niet heeft om het netto dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Komt de inbreng van de schuldvordering ook in aanmerking? Op dit moment is dat nog onduidelijk, maar dit zou nog verduidelijkt worden in een administratieve verduidelijking.

Indien een schuldvordering mag ingebracht worden, dient u er rekening mee te houden dat dit in principe een inbreng in natura is. In dit geval hebt u eigenlijk een verslag van een bedrijfsrevisor nodig.

In het belastbaar tijdperk waarin de inbreng gedaan wordt, wordt het toegekende dividend niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 13 % grens voor de toepassing van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.

Mits aan de sperperiode wordt voldaan nemen de bij inbreng verkregen dividenden de vorm aan van gestort kapitaal. In de sperperiode mag de vennootschap haar kapitaal niet verminderen. Doet de vennootschap dit toch, dan wordt de kapitaalvermindering aanzien als een dividend. Voor KMO vennootschappen (art 15 W. Venn) duurt de sperperiode 4 jaar te rekenen vanaf het jaar volgend op het jaar van de laatste inbreng. Voor grote vennootschappen bedraagt de sperperiode 8 jaar. Indien er toch een kapitaalvermindering wordt doorgevoerd bedraagt de RV:

 • 15 % bij de toekenning binnen de eerste twee jaar volgend op de kapitaalvermindering (eerst 4 jaar voor grote ondernemingen).
 • 10 % bij de toekenning vanaf het derde jaar volgend op de kapitaalvermindering (5de en 6de jaar voor grote ondernemingen).
 • 5% bij de toekenning vanaf het derde jaar volgend op de kapitaalvermindering (7de en 8ste jaar voor grote ondernemingen).

Naast een bijkomende roerende voorheffing verliest de vennootschap in het jaar van kapitaalvermindering ook het verlaagd tarief indien de sperperiode niet wordt nageleefd.

Naast deze volledige regeling is er nog een specifieke anti-misbruikbepaling voorzien. In het jaar van de kapitaalinbreng zouden vennootschappen er baat bij kunnen hebben om hun normaal dividend opgenomen uit de belaste reserves te verlagen.

Indien in het jaar van de kapitaalinbrengen een dividend toegekend wordt dat lager is dan het normaal dividend, dan is er een bijkomende aanslag van 15 % verschuldigd op het bedrag van het normaal dividend (opgelet dit tarief is geen roerende voorheffing, maar een bijzondere aanslag die niet aftrekbaar is als beroepskost). Het normaal dividend is het product van:

 • Boekhoudkundige winst jaar kapitaalinbreng.
 • Som van de dividenden van de 5 vorige jaren / boekhoudkundige winst van de 5 vorige jaren (er wordt geen rekening gehouden met verliezen).

Een voorbeeld ter verduidelijking:

 • Dividend boekjaar 2013 : 5.000,00 EUR
 • Boekhoudkundig resultaat 2013: 60.000,00 EUR.
 • Jaarlijks dividend voorgaande 5 jaar: 10.000,00 EUR
 • Jaarlijks boekhoudkundig resultaat voorgaande 5 jaar: 30.000,00 EUR
 • Normaal dividend: 60.000 x [(5 x 10.000,00)/(5 x 30.000,00)] = 20.000,00 EUR
 • Bedrag onderworpen aan de bijzonder aanslag: 20.000,00 – 5.000,00 = 15.000,00 EUR
Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact

register login