Roerende voorheffing terug aan 15 % of 20 %

Reeds in een voorgaand artikel werd de vermindering van de roerende voorheffing van 25 % naar 15 % of 20 % besproken. Bij de opmaak van het vorige artikel was het nog wachten op de definitieve teksten. Ingevolge de genomen begrotingsmaatregelen, zijn de definitieve teksten beschikbaar.

Het verlaagd tarief van 15 % of 20 %roerende voorheffing is van toepassing op de dividenden uitgekeerd door een vennootschap indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De dividenden hebben betrekking op nieuw uitgegeven aandelen op naam die werden gevormd door inbrengen in geld vanaf 01/07/2013 (de inbrengen moeten volstort zijn op het moment van de dividenduitkering).
  • De vennootschap een KMO vennootschap is zoals bedoeld in art 15 W.Venn voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan.
  • De belastingplichtige die de dividenden ontvangt moet de aandelen ononderbroken in volle eigendom aanhouden vanaf de kapitaalinbreng.
  • De inbreng in geld mag niet afkomstig zijn uit de incorporatie van de belaste reserves onder het regime van 10 % roerende voorheffing (zie artikel incorporeren van belaste reserves aan 10 % roerende voorheffing).
  • De dividenden verleend zijn, of toegekend zijn voor het tweede boekjaar of volgende na dat van de inbreng.

Het laatste punt is van belang om te bepalen welk tarief aan roerende voorheffing (15 % of 20 %) van toepassing is:

  • Roerende voorheffing = 20 %: dividenden toegekend van het tweede jaar volgende na dat van de inbreng.
  • Roerende voorheffing = 15 %: dividenden toegekend vanaf het derde jaar volgend na dat van de inbreng.

Het voordeel van de vermindering van de roerende voorheffing kan enkel toegepast worden indien het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap minimum 18.550,00 EUR bedraagt (minimumkapitaal van een BVBA). Deze regel is ook van toepassing op vennootschappen waar er geen minimumkapitaal vereist is via het Wetboek van Vennootschappen (vb. Vennootschap Onder Firma, Gewone Commanditaire Vennootschap).

Wanneer een vennootschap op een later tijdstip wenst over te gaan tot een kapitaalvermindering en de vennootschap heeft gebruikt gemaakt van deze maatregel, dan zal de kapitaalvermindering bij voorrang aangerekend worden op het kapitaal dat gevormd werd om van deze maatregel te genieten.

Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact